Относно

Блогът е част от работата ми по дисертационен проект на тема "Умения за въздействие: изследване на капацитета за гражданско участие при формирането на публични политики в България", а изследователският въпрос, които ме вълнува е  "Какъв форми и процеси на гражданско участие работят най-добре при формирането на публични политики, за какви цели и при какви условия?"


- - - - - - - -

Първоначално създадох блога, за да споделям материали за практикума "Умения на въздействие", който беше свободноизбираем за студентите от IV курс, специалност Публична администрация в СУ "Св.Климент Охридски".  Публикациите търсят и/или подкрепят въпроси, връзки, взаимозависимости и тенденции, които изследваме в учебната зала. 

Курсът продължи 4 учебни години - от 2014-а до 2018г. Целта му беше да запознае студентите с основни практически умения за справяне в сложните процеси на взаимодействие между различни социални актьори в различни социални ситуации, и да им помогне да ги развият чрез две главни методологически средства: работа по случаи и преживелищни упражения. Целта е да се подготвим да бъдем активни граждани и да се научим да развиваме и подкрепяме гражданското участие при формирането на публични политики. 

Разглеждахме процесите на оказване на влияние при вземането на решения - било то при публични застъпничества, при работа с общности по места, или при публично-частни партньорства. Работата в тези сфери на дейност изисква набор от умения и техники, които тук обобщено се наричат „умения за въздействие.“

Курсът беше  интерактивен и съдържаше групова работа по случаи, групови дискусии, самоанализ и дори ролеви игри. 

Съдържанието включваше теми като: 

  • Лидерство и умения за влияние. 
  • Работа в екип. Мобилизиране и ръководство на екипи.
  • Комуникативни и презентационни умения. Емоционална интелигентност. 
  • Преговори. Застъпничество. Управление на конфликти.
  • Вземане на решения в условия на несигурност. 
  • Дизайн мислене и Системно изобретателско мислене. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар