Относно

Блогът Умения за въздействие представя материали за едноименния практикум за студентите от катедра "Публична администрация" в СУ "Св.Климент Охридски". Публикациите търсят и/или подкрепят въпроси, връзки, взаимозависимости и тенденции, които изследваме в учебната зала. 

Курсът цели да запознае студентите с основни практически умения за справяне в сложните процеси на взаимодействие между различни социални актьори в различни социални ситуации, и да им помогне да ги развият чрез две главни методологически средства: работа по случаи и преживелищни упражения. Целта е да се подготвим да бъдем активни граждани и да се научим да развиваме и подкрепяме гражданското участие при формирането на публични политики. 

Ще разгледаме процесите на оказване на влияние при вземането на решения - било то при публични застъпничества, при работа с общности по места, или при публично-частни партньорства. Работата в тези сфери на дейност изисква набор от умения и техники, които тук обобщено се наричат „умения за въздействие.“

Курсът е  интерактивен и включва групова работа по случаи, групови дискусии, самоанализ и ролеви игри. 

Съдържанието включва теми като: 

  • Лидерство и умения за влияние. 
  • Работа в екип. Мобилизиране и ръководство на екипи.
  • Комуникативни и презентационни умения. Емоционална интелигентност. 
  • Преговори. Застъпничество. Управление на конфликти.
  • Вземане на решения в условия на несигурност. 
  • Дизайн мислене и Системно изобретателско мислене. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар